Amazon

Apollo - Yellow Crown Amazon

Bird - Yellow Nape Amazon

BJ - Yellow Nape Amazon

Brutus - Double Yellow Head Amazon

Cappi - Yellow Nape Amazon

Charlie - Yellow Crown Amazon

Edgar and Bonnie - Orange Winged Amazon

Feronia - Mealy Amazon

Gus - Yellow Crown Amazon

Hector - Yellow Nape Amazon

Ike - Blue Fronted Amazon

Leo - Orange Winged Amazon

Lincoln - Yellow Nape Amazon

MacKenzie - Double Yellow Head Amazon

Mananita - Double Yellow Head Amazon

Popeye - Yellow Nape Amazon

Rainbow - Blue Fronted Amazon

Rascal - Yellow Nape Amazon

Rikki Tikki Tavi - Yellow Nape Amazon

Rosco - Red Lored Amazon

Tequila - Red Lored Amazon

Weezee - Double Yellow Head Amazon