Parakeet

Alex M - Standard Budgie Parakeet

Alfalfa M (Aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

April F - Standard Budgie Parakeet

Blueberry (and Coconut) - Standard Budgie Parakeet

Bobbi McGee F - Standard Budgie Parakeet

Celeste F (& Celine) - Standard Budgie Parakeet

Celine F (& Celeste) - Standard Budgie Parakeet

Coconut (and Blueberry) - Standard Budgie Parakeet

Collie M (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

Elizabeth F - Standard Budgie Parakeet

Elsie F - Standard Budgie Parakeet

Fabiana - Standard Budgie Parakeet

Felix M - Standard Budgie No Photo

Ginger F - Standard Budgie Parakeet

Glenn M (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

Hayden M - Standard Budgie Parakeet

Hollister M - Standard Budgie Parakeet

Ireland M (Aviary bird) - Standard Budgie No Photo

Izzy F - Standard Budgie Parakeet

Jackie F - Standard Budgie Parakeet

Jada F - Standard Budgie Parakeet

Jamie M (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

Kaden M (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

Lemongrass F - Standard Budgie Parakeet

Macen - Standard Budgie Parakeet

Madam Salaam - Standard Budgie Parakeet

Mikado F - Standard Budgie Parakeet

Minerva F - Standard Budgie No Photo

Monroe F (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

Peanut F - Standard Budgie Parakeet

Peewee F - Standard Budgie Parakeet

Phineas M - Standard Budgie No Photo

Pony M - Standard Budgie Parakeet

Ranger M (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

Ren M - Standard Budgie Parakeet

Sarah F - Standard Budgie No Photo

Sky M - Standard Budgie No Photo

Snowflake F - Standard Budgie Parakeet

Stimpy M - Standard Budgie Parakeet

Tab M - Standard Budgie Parakeet

Tennessee M (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

Virginia F (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet